Enginyer Tčcnic de Telecomunicacions
Especialitat Telemātica

 

Graduat en Telemātica

 

Sebastiā Melis Nadal

666 988 670

tiamelis@illadigital.com